Przejdź do treści Wyszukiwarka
Strona główna

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności:

Departament Kultury Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (zwanego dalej „Urzędem”) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej mazowieckiszlaktradycji.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (zwanej dalej „Ustawą”).

Data publikacji strony internetowej: 2022-12-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-15

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą.

Treści niedostępne:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości,
  • brak alternatywy w postaci audiodeskrypcji dla mediów zmiennych w czasie.

Udogodnienia:

  • przełącznik wersji wysokiego kontrastu,
  • przyciski zwiększenia/pomniejszenia wielkości fontu,
  • skip linki pozwalające na pominięcie powtarzanych bloków,
  • wskaźnik fokus podczas nawigacji za pomocą klawiatury,
  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-15

Ostatni przegląd i aktualizacja deklaracji: 2022-12-15

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu:

  • Małgorzata Przytuła – Główny Specjalista w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej, telefon 22 59-79-514,
  • Kamila Kowalikowska-Stefens – Kierownik Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej, telefon 22 59-79-530
  • E-mail: mst@mazovia.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji w formie alternatywnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi

Na podstawie art. 18 ust. 7 i 8 Ustawy w przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej, stosuje się przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w przypadku gdy podmiot nie zapewnił wnioskodawcy dostępności, to wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON. Na złożenie skargi jest 30 dni od daty upływu terminu na zapewnienie dostępności przez organ na złożony uprzednio wniosek o zapewnienie dostępności. Skarga powinna być złożona do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON (dla Urzędu właściwy jest Oddział Mazowiecki). Postępowanie przed Prezesem Zarządu PFRON jest postępowaniem jednoinstancyjnym.

Inne informacje

Można skorzystać z tłumacza Polskiego Języka Migowego on-line. Klikając w ikonę „Połącz z tłumaczem” można rozpocząć rozmowę. Z wideotłumacza języka migowego można skorzystać także podczas wizyty w Urzędzie.

Koordynator dostępności w Urzędzie: