Przejdź do treści Wyszukiwarka
Strona główna

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Departament Kultury Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (zwany dalej „urzędem”) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej mazowieckiszlaktradycji.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (zwaną dalej „Ustawą”).

Data publikacji strony internetowej: 2022-12-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-26

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą.

Treści niedostępne:

 • publikacje w formacie PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości,
 • brak alternatywy w postaci audiodeskrypcji dla medium zmiennego w czasie,
 • brak alternatywy w postaci transkrypcji dla medium zmiennego w czasie ze źródła zewnętrznego,
 • mapy.

Udogodnienia:

 • przełącznik wersji wysokiego kontrastu,
 • przyciski zwiększenia/zmniejszenia wielkości fontu,
 • skip linki pozwalające na pominięcie powtarzanych bloków,
 • wskaźnik fokus podczas nawigacji za pomocą klawiatury,
 • nawigacja standardowymi skrótami klawiaturowymi przeglądarki,
 • wyszukiwarka treści.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-15

Ostatni przegląd i aktualizacja deklaracji: 2024-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, skontaktuj się z pracownikami Urzędu:

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji w formie alternatywnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Masz prawo do żądania:

 • zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu,
 • udostępnienia informacji w formie alternatywnej.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
 • sposób kontaktu,
 • dogodny sposób przedstawienia informacji w przypadku alternatywnego sposobu dostępu.

Zrealizujemy żądanie niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem). Jeżeli dotrzymanie terminu będzie niemożliwe to niezwłocznie Cię o tym poinformujemy. Podamy kiedy będziemy mogli zrealizować żądanie (nie później niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem). Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jest niemożliwe to zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skarga

Masz prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu:

 • jeżeli odmówimy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu,
 • gdy odmówisz ze skorzystania z zaproponowanego przez nas alternatywnego sposobu dostępu.

Do rozpatrywania skarg stosuje się przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Skargę wyślij do Marszałka Województwa Mazowieckiego:

Skargę możesz przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Plac Hallera, Ratuszowa-ZOO.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Do wejścia do budynku prowadzą schody oraz podjazd. Na parterze znajduje się ochrona budynku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest wyposażony w dwie windy. Na piętrach są różnice poziomów oraz uskoki. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach. Toaleta przystosowana do osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku przy windach.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przy budynku znajdują się ogólnodostępne, płatne miejsca parkingowe. Przy budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Inne informacje

Nad drzwiami wejściowymi do każdej siedziby Urzędu jest znacznik TOTUPOINT.

Do wszystkich siedzib Urzędu i znajdujących się w nich pomieszczeń możesz wejść w asyście psa przewodnika lub psa asystującego.

Możesz skorzystać z tłumacza on-line Polskiego Języka Migowego. Kliknij w ikonę „Połącz z tłumaczem”, aby rozpocząć rozmowę. Z wideotłumacza języka migowego możesz skorzystać także podczas wizyty w urzędzie.

Kliknij w ikonę „Połącz z tłumaczem”, żeby rozpocząć rozmowę. Z wideotłumacza języka migowego możesz skorzystać także podczas wizyty w Urzędzie.

Koordynatorzy dostępności w Urzędzie