Przejdź do treści Wyszukiwarka
Strona główna

Klauzula RODO

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych uczestników Mazowieckiego Szlaku Tradycji

Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, którego dane kontaktowe to:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59 79 100, e-mail: urząd_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować, pisząc na adres wskazany powyżej lub na adres e-mail: iod@mazovia.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO, w celu realizacji projektu Mazowiecki Szlak Tradycji.

Dane osobowe będą udostępnione innym odbiorcom:

  • w serwisie internetowym Mazowieckiego Szlaku Tradycji www.mazowieckiszlaktradycji.pl;
  • na stronie internetowej samorządu województwa mazowieckiego www.mazovia.pl oraz innych stronach internetowych i aplikacjach, których administratorem jest Województwo Mazowieckie;
  • w fanpage’u Mazowieckiego Szlaku Tradycji na portalu społecznościowym Facebook oraz innych portalach społecznościowych prowadzonych przez Województwo Mazowieckie;
  • w publikacja promocyjnych, informacyjnych, różnego rodzaju opracowaniach, w prasie, mediach.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niz to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwaliach.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, każdemu przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych.

Podanto każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w projekcie Mazowieckiego Szlaku Tradycji.